Klokkenluidersmelding Verhelst Group

We hechten binnen de Verhelst Group veel waarde aan een klimaat van veiligheid waarin elke medewerker zich thuis voelt en waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt om dingen te uiten wanneer er iets scheelt. Verhelst Group is één grote familie waarin vertrouwen en respect naar elkaar centraal staan. Omdat we open communicatie hoog in het vaandel dragen, onze no-nonsens mentaliteit, voorzien we een kanaal om wangedrag (anoniem) te kunnen melden.

Ons klokkenluidersbeleid is in lijn met de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sectortoepassingsgebied.

Een melder van een inbreuk op één van de hieronder vermelde gebieden geniet bescherming.

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • Productveiligheid en productconformiteit
 • Veiligheid van het vervoer
 • Bescherming van het milieu
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • Bestrijding van belastingfraude
 • Sociale fraudebestrijding
 • De financiële belangen van de Europese Unie
 • Inbreuken in verband met de Europese interne markt.

De klokkenluidersmelding kan niet worden gebruikt om feiten te melden waarvoor er een afzonderlijke procedure bestaat. Denk hierbij aan de mogelijkheden tot contactname met de vertrouwenspersoon binnen de onderneming in geval van interpersoonlijke conflicten of individuele belangen (geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk).

Wil je een vermoeden of vaststelling van wantoestanden en fraude melden?

Dit kan via onderstaand webformulier:

https://forms.office.com/e/xZ5iErpsUi

 • Uw naam en contactgegevens of aanduiden anoniem
 • Een zo ruim mogelijk omschreven beschrijving van het incident/inbreuk/wanpraktijk die u wenst te melden (tijd, plaats, datum, inhoud,…)
 • Uw rol of betrokkenheid bij het incident/inbreuk/wanpraktijk vernoemd in de melding
 • Omschrijving van de eventuele getuigen/medeplichtigen
 • Alle overige mogelijks relevante informatie (bewijsstukken, andere nuttige documenten, informatie rond soortgelijke gevallen,…)

Meldingen kunnen ook telefonisch op het telefoonnummer: 059/25 53 60 of per e-mail naar klokkenluiders@verhelstgroup.com met bovenstaande informatie.

#vertrouwen